Wettelijke vermeldingen

1. Deze wettelijke vermeldingen bevatten belangrijke informatie over de toegangs- en gebruiksvoorwaarden (hierna de “voorwaarden” genoemd) van deze site waarop men kan inloggen via het adres https://corum-funds.nl/ (hierna de “site” genoemd), die van toepassing zijn tussen de uitgever van de site en de gebruiker van de site.

2. Door in te loggen op de site en de content daarvan, of door gebruik te maken van de op de site aangeboden dienst(en), gaat u volledig en zonder voorbehoud akkoord met de hieronder bepaalde voorwaarden en verbindt u zich daartoe voor onbepaalde duur. De voorwaarden omvatten met name bepaalde aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen, evenals een forumkeuzebeding waaraan de afhandeling van alle geschillen onderworpen is.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden; zij worden systematisch ter kennis gesteld van degenen die inloggen op de site via een link op de homepage. U wordt dan ook verzocht deze voorwaarden en de updates daarvan regelmatig te raadplegen.

Mocht u niet akkoord gaan met alle of een gedeelte van deze voorwaarden, dan wordt u verzocht geen gebruik te maken van de site.

 

1. PRESENTATIE VAN DE SITE

1.1. Algemene informatie over de beheermaatschappij

De site wordt uitgegeven door de vermogensbeheerder “Corum Asset Management”, een vereenvoudigde aandelenvennootschap naar Frans recht met een kapitaal van € 600.000, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het adres 1 rue Euler, 75008 Parijs, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 531 636 546, met de Franse bedrijfscode APE 6630 Z (hierna zowel “de uitgever” als “Corum AM” genoemd), beheermaatschappij van het vastgoedfonds Corum Origin (Société civile de Placement immobilier, SCPI), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 749 907 507; en het vastgoedfonds Corum XL (SCPI), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 824 562 581.

De maatschappij beschikt over de vergunning GP-11000012, evenals de vergunning op grond van de AIFM-richtlijn 2011/61/EU die op 14 april 2011 verleend werden door de Autorité des Marchés Financiers (Franse AFM), 17 Place de la Bourse, 75082 Parijs Cedex 2. www.amf-france.org

Voor het prospectus van de SCPI Corum Origin is de goedkeuring SCPI nr. 12-17 afgegeven op 24 juli 2012 door de Autorité des Marchés Financiers (Franse AFM), 17 Place de la Bourse, 75082 Parijs Cedex 2.

De laatste bijsluiter op grond van artikel 422-196 is gepubliceerd in het Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) (het Franse staatsblad) nr. 61 van 21 mei 2018.

Voor het prospectus van de SCPI Corum XL is de goedkeuring SCPI nr. 17-05 op 13 maart 2017 afgegeven door de Autorité des Marchés Financiers (Franse AFM), 17 Place de la Bourse, 75082 Parijs Cedex 2.

De laatste bijsluiter op grond van artikel 422-196 is gepubliceerd in de Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) (het Franse staatsblad) nr. 33 van 16 maart 2018. 

De hoofdredacteur van de website is de heer Frédéric PUZIN.

De uitgever is bereikbaar via het volgende telefoonnummer: +33 1 53 75 43 92

 

1.2. Host van de site

De site wordt gehost door Ecritel (https://www.ecritel.fr/fr/), een besloten vennootschap naar Frans recht waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het adres 1 rue Mozart, 92110 Clichy, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder het nummer 332 484 021, met de Franse bedrijfscode APE 6203Z.

 

2. WAARSCHUWINGEN VOOR DE GEBRUIKERS

2.1. Toegang tot de site

De site is kosteloos en vrij toegankelijk. De uitgever behoudt zich echter eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor om de toegang tot de site geheel of gedeeltelijk te beperken.

Voor de toegang tot bepaalde rubrieken van de site kan voorafgaande registratie volgens een alsdan uiteengezette procedure noodzakelijk zijn. Indien van toepassing behoudt de uitgever zich het recht voor om de toegang tot de site eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te beperken of te weigeren aan iedere ingeschreven gebruiker (hierna “ingeschreven gebruiker” genoemd) die inbreuk maakt op de voorwaarden.

 

2.2. Toegang tot de producten

De toegang tot de op deze site getoonde producten kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen.

Belangstellenden dienen voorafgaand te controleren of hun juridische en fiscale status, met name krachtens hun landelijke wetgeving, hen toestaat in te schrijven op de op de site www.corum-funds.nl gepresenteerde producten.

De inschrijving op SCPI-aandelen kan risico’s met zich meebrengen. De waarde van de beleggingen kan stijgen of dalen, afhankelijk van de marktontwikkelingen. Het aanvankelijk belegde kapitaal, het verwachte rendement en de terugkoop van de aandelen kunnen niet gegarandeerd worden, daar de waarde van de aandelen afhangt van de activa die deel uitmaken van de portefeuille.

De inschrijving op SCPI-aandelen brengt risico’s met zich mee vanwege de beperkte liquiditeit, het gebrek aan garantie inzake de prestatie, het rendement en het behoud van het belegde kapitaal. Het betreft een belegging op de lange termijn.

De fiscale behandeling kan wijzigen en hangt af van de persoonlijke situatie en het belastingtarief van elke afzonderlijke aandeelhouder.

 

2.3. Kwaliteit van de verstrekte informatie en het klachtenbeleid

De informatie die op deze site wordt verstrekt, wordt betrouwbaar en actueel geacht op het moment van openbaarmaking daarvan. Deze informatie kan later gewijzigd worden. Ondanks alle voorzorgen kan de site onnauwkeurigheden of fouten bevatten of niet volledig geüpdatet zijn.

De uitgever vestigt met name de aandacht op het feit dat de op de site openbaar gemaakte gegevens uitsluitend ter informatie verstrekt worden, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie. In het bijzonder de cijfers met betrekking tot de prestaties verwijzen naar resultaten van de afgelopen jaren. Performance uit het verleden van de gepresenteerde producten is geen garantie voor toekomstige performance. Zo ook vormen verwijzingen naar een bepaalde ranking geen aanwijzing voor toekomstige resultaten van CORUM AM, noch van de beheerde producten.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie die hem ter beschikking gesteld wordt.

Mocht u onjuistheden of onnauwkeurigheden vaststellen of een klacht willen indienen, dan verzoeken wij u per e-mail contact met ons op te nemen op [email protected]

De beheermaatschappij bevestigt de ontvangst van klachten binnen 8 dagen en zal hier binnen een termijn van maximaal twee maanden op antwoorden. In laatste instantie kan men een beroep doen op de ombudsman van de Autorité des Marchés Financiers (Franse AFM).

Raadpleeg voor meer informatie over de klachtenprocedure het volgende document. Luxemburgse cliënten worden verzocht het volgende document te raadplegen.

 

2.4. Hyperlinks

Deze site kan hyperlinks bevatten naar andere, door derden beheerde websites. De uitgever is echter niet in staat de kwaliteit van deze sites waarnaar wordt doorverwezen regelmatig te controleren. De uitgever kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de door deze sites aangeboden producten of diensten.

 

2.5. Criteria voor milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG-criteria)

In het kader van haar beleggingsbeleid houdt CORUM AM niet gelijktijdig rekening met criteria voor milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Het voor de fondsen toegepaste beheer wordt niet bepaald, noch beperkt door deze principes. Het beleggingsbeleid van de beheermaatschappij besteedt echter bijzondere aandacht aan normen op het gebied van milieu en maatschappij.

 

3. BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

3.1. Definitie

In het kader van de richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID-richtlijn) heeft CORUM AM een beleid opgesteld ter herkenning, preventie en beheer van belangenconflicten die zich zouden kunnen voordoen tijdens alle activiteiten die verricht worden in haar hoedanigheid van vermogensbeheerder gespecialiseerd in vastgoed.

Overeenkomstig artikel L. 533-10 van de Franse wet op geld- en effectenverkeer (Code monétaire et financier) en artikel 318-12 en volgende van het algemeen reglement van de Autorité des Marchés Financiers (Franse AFM), dient de beheermaatschappij alle redelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat belangenconflicten inbreuk kunnen maken op de belangen van haar cliënten.

Als deze maatregelen niet met redelijke zekerheid volstaan om te kunnen garanderen dat er geen risico bestaat dat inbreuk gemaakt wordt op de belangen van de cliënten, dient CORUM AM hen duidelijk in kennis te stellen van de algemene aard van de oorzaak van deze conflicten.

Een belangenconflict is een situatie waarin tijdens de uitoefening van haar activiteiten de belangen van CORUM AM en/of van haar cliënten en/of van haar medewerkers direct of indirect met elkaar in strijd zijn en waarbij dit conflict het belang van de cliënt ernstig schaadt.

CORUM AM of haar medewerkers kunnen te maken krijgen met situaties die een belangenconflict met zich mee kunnen brengen wanneer zij hun diensten aan de cliënten verlenen.

De verschillende belangenconflicten die in aanmerking genomen worden, zijn dan ook de situaties waarbij een conflict bestaat tussen een cliënt en een andere cliënt, de beheermaatschappij zelf, een van de medewerkers daarvan of een derde.

In het kader van de invoering van de bepalingen van het algemeen reglement van de Autorité des Marchés Financiers (Franse AFM) (artikel 318-12 t/m 318-15), heeft CORUM AM een systeem ontwikkeld ter preventie, detectie, beheer, melding en archivering van belangenconflicten.

 

3.2. Preventie

CORUM AM heeft dit beleid bepaald om situaties die belangenconflicten met zich mee kunnen brengen te herkennen, te voorkomen en snel op te lossen.

De verantwoordelijke voor interne controle en conformiteit licht alle medewerkers in over en maakt hen bewust van hun plichten en beperkingen wat betreft het door de onderneming ingestelde beheer van belangenconflicten. Deze informatie wordt verspreid via het genoemde beleid en via het interne netwerk waarop onder andere alle reglementaire en juridische teksten, evenals de bepalingen van het interne reglement en de beroepscode of periodieke interne conformiteits- en controlerapporten ter beschikking gesteld worden.

 

3.3. Detectie

CORUM AM inventariseert de situaties waarin zich belangenconflicten kunnen voordoen met het oog op haar omvang en organisatie, evenals de aard, het belang, de complexiteit en de diversiteit van haar activiteiten.

Voor elke situatie analyseert CORUM AM of er een feitelijk of potentieel risico bestaat voor een of meerdere van haar cliënten. Voor elke mogelijke bron van een belangenconflict worden vervolgens preventieve maatregelen getroffen en procedures en controles ingesteld op het eerste en tweede niveau.

Het overzicht van de potentiële belangenconflicten wordt periodiek bijgewerkt om het af te stemmen op de ontwikkelingen en veranderingen van de activiteiten van CORUM AM.

 

3.4. Beheer

CORUM AM beheert potentiële of feitelijke belangenconflicten op basis van:

- haar beroepscode, die door al haar medewerkers nageleefd dient te worden;

• Een controlesysteem om belangenconflicten te voorkomen en zo nodig correctieve maatregelen te nemen;

• Een scheiding van functies zodat onafhankelijk actie ondernomen wordt (gescheiden toegang tot informatie).

Zodra een belangenconflict wordt vastgesteld, neemt de verantwoordelijke voor interne controle en conformiteit in overleg met de algemene directie de nodige maatregelen om het conflict in het beste belang van de cliënt op te lossen.

 

3.5. Te volgen procedure in geval van belangenconflicten

De verantwoordelijke voor interne controle en conformiteit is verantwoordelijk voor het bijwerken van de lijst met standaard scenario’s van belangenconflicten (overzicht van de potentiële belangenconflicten) en het register van de feitelijke belangenconflicten.

In geval van een nieuw, potentieel belangenconflict dient de verantwoordelijke voor interne controle en conformiteit daar onmiddellijk van in kennis gesteld te worden, zodat hij op zijn beurt de leden van de algemene directie daarover kan informeren om te beslissen over de aanvaarding of weigering van de transactie die het belangenconflict zou kunnen veroorzaken en hoe deze zo goed mogelijk beheerd kan worden in het belang van de cliënt.

In geval een belangenconflict niet beheerd kan worden zonder zekerheid dat het risico van inbreuk op de belangen van de cliënt vermeden wordt, wordt de cliënt in kennis gesteld van de aard en grondslag van het belangenconflict zodat hij met kennis van zaken kan beslissen over het gevolg dat hij hieraan wil geven. Hiertoe beslist de verantwoordelijke voor interne controle en conformiteit in overleg met de algemene directie per geval over de wijze waarop de cliënt in kennis gesteld dient te worden (door welke medewerker, via welke kanalen). CORUM AM dient zich definitief terug te trekken als door geen enkele oplossing de belangen van de klant gerespecteerd kunnen worden.

 

3.6. Archivering van de belangenconflicten

De verantwoordelijke voor interne controle en conformiteit dient alle documenten en bewijsstukken inzake een belangenconflict te bewaren en regelmatig een register van feitelijke of mogelijke belangenconflicten bij te werken.

 

4. UITOEFENING VAN STEMRECHTEN

Overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving dient iedere beheermaatschappij een procedure met betrekking tot de stemrechten van de beheerders op te stellen en openbaar te maken.

CORUM AM is een vermogensbeheerder waaraan door de Autorité des Marchés Financiers (Franse AFM) op 14 april 2011 een vergunning verleend is voor de verlening van beleggingsdiensten voor rekening van derden en collectief vastgoedbeheer.

Gelet op bovenstaande punten beoogt CORUM AM de beheerde middelen niet te beleggen in materiële effecten (aandelen of gelijksoortige beleggingen), maar uitsluitend in vastgoed en beleggingen met een laag risico.

Omdat het gaat om SCPI’s, zijn de beleggingen in monetaire producten en depositocertificaten liquide.

Alle beheerders hebben het recht te stemmen bij volmacht, indien van toepassing verleend door een van de wettelijke vertegenwoordigers van de beheermaatschappij. De financiële beheerder is geen wettelijke vertegenwoordiger van de maatschappij, maar beschikt wel over de bevoegdheid om op te treden bij financiële instellingen waar de beleggingen aangehouden worden.

In het geval dat het beheer van CORUM AM mocht veranderen en een wijziging vereist van de manier waarop de stemrechten worden uitgeoefend, verbindt de beheermaatschappij zich ertoe haar stemrechtbeleid bij te werken en ter beschikking te stellen van de beleggers.

Hoe dan ook oefent CORUM AM haar stemrecht uit in het strikte belang van de aandeelhouders.

Hiertoe en in het kader van de preventie en het beheer van belangenconflicten, kan de beheermaatschappij beslissen om haar stemgedrag standaard te baseren op de aanbevelingen van de beroepsorganisatie waarvan zij lid is, dat wil zeggen de ASPIM.

 

5. BELEID VAN BESTE SELECTIE - BESTE UITVOERING

5.1. Principes

Dit beleid gaat over de principes van beste uitvoering/beste selectie die door CORUM AM toegepast worden in het kader van de ontvangen inschrijvingen voor de beheerde producten en de belegging van de beschikbare liquiditeiten. Overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving heeft CORUM AM haar beleid voor de beste uitvoering/beste selectie zodanig bepaald dat haar cliënten in het kader van het beheer van de SCPI’s en de verkoop verzekerd zijn:

- Enerzijds, van de beste uitvoering van de transacties inzake financiële instrumenten

- Anderzijds, van de beste selectie van de intermediairs die deze transacties uitvoeren.
 

Concreet gezien beschrijft het beleid wat gedaan wordt:

- Wanneer de beheermaatschappij een order uitvoert (koop of verkoop) inzake aandelen van een beheerde SCPI

- Wanneer de beheermaatschappij overgaat tot belegging van de beschikbare liquiditeiten.

 

5.2. Toegepaste formaliteiten in het kader van de beheerde producten

Wanneer de beheermaatschappij van een cliënt een opdracht aanneemt tot inschrijving op of terugkoop van aandelen van de SCPI die zij beheert, voert zij die opdracht uit onder naleving van de reglementaire voorschriften (datum- en uurvermelding, inschrijving in het register, geldigheidsduur, enz.).

Het betreft objectieve principes die het mogelijk maken om door koop- en verkooporders tegen elkaar af te zetten een uitvoeringsprijs op de secundaire markt te verkrijgen.

Volgens de voorwaarden zoals opgenomen in het algemeen reglement van de Autorité des Marchés Financiers (Franse AFM) (artikel 422-204 en volgende), is deze uitvoeringsprijs de prijs waartegen de grootste hoeveelheid aandelen verhandeld kunnen worden (de bijzondere gevallen worden nader uiteengezet in artikel 422-213). Deze mechanische berekening van de uitvoeringsprijs garandeert het best mogelijke resultaat.

De orders met betrekking tot de aandelen van de SCPI met veranderlijk kapitaal lopen niet via de secundaire markt.

De inschrijvings- en terugkoopprijzen worden door de beheermaatschappij vastgesteld en staan vast voor alle inschrijvers.

Deze werkwijze waarborgt de beste uitvoering in dit bijzondere kader.

 

5.3. Toegepaste formaliteiten in het kader van de uitvoering van orders op financiële instrumenten aangehouden in de beheerde producten

In dit specifieke kader maakt de beheermaatschappij gebruik van de diensten van een financiële intermediair. De beheermaatschappij is onderworpen aan een beste selectieverplichting die resulteert uit de beste uitvoeringsverplichting.

Meer in het bijzonder garandeert CORUM AM de beste uitvoering van de opdrachten door entiteiten te selecteren die belast zijn met de uitvoering van haar opdrachten op basis van criteria inzake:

- De prijs van het financiële instrument

- De kosten van de uitvoering

- De snelheid van de uitvoering

- De liquiditeit van de plaats van uitvoering.

 

De beleggingen en opdrachten dienen te voldoen aan de financiële strategie zoals beschreven in het prospectus en betreffen slechts bepaalde categorieën van financiële instrumenten.

De financiële beheerder selecteert enkele gelijksoortige producten die hiervoor in aanmerking komen en de productkeuze komt tot stand in overleg met een andere beheerder (vastgoedbeheerder of back-up van de financiële beheerder). De selectiecriteria bestaan uit de valuta, het tegenpartijrisico, de ontwikkeling van de prestaties over de afgelopen 5 jaar en de afstemming tussen strategie en product. De keuze wordt minimaal vastgelegd in een elektronisch bestand.

Deze gegevens worden door de beheermaatschappij minstens 5 jaar bewaard.

CORUM AM gaat periodiek over tot de evaluatie en bijwerking van haar beste uitvoerings- en selectiebeleid.

 

6. BELONINGSBELEID VAN CORUM

CORUM Asset Management stelt het beloningsbeleid voor al haar medewerkers vast op basis van het behalen van kwantitatieve en kwalitatieve criteria.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Uitsluiting van de aansprakelijkheid en garantie van de uitgever

Het gebruik van de site en deze informatie vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers.

Derhalve kunnen de uitgever, de bedrijven waarmee deze samenwerkt, zijn medewerkers of enige andere partij die betrokken is bij de ontwikkeling en de exploitatie van deze site niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade van welke aard ook als gevolg van de toegang tot deze site of het zelfs slechts gedeeltelijke gebruik en interpretatie van de informatie die op deze site vermeld wordt.

 

7.2. Aansprakelijkheid en garantie van de gebruiker van de site

De gebruiker verleent de uitgever, de bedrijven waarmee deze samenwerkt, zijn medewerkers of enige andere partij die betrokken is bij de ontwikkeling en de exploitatie van deze site vrijwaring tegen en vergoeding van alle vorderingen of aanspraken van derden wegens het gebruik van de site door de gebruiker of alle schadelijke gevolgen die direct of indirect verband houden met het gebruik dat hij van de site maakt.

De gebruiker neemt aldus alle schade en rente voor zijn rekening tot de betaling waarvan de uitgever, de bedrijven waarmee hij samenwerkt, zijn medewerkers of enige andere partij die betrokken is bij de ontwikkeling en de exploitatie van deze site veroordeeld mochten worden, evenals de gerechtskosten en betaalde honoraria.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk om te controleren of de content van de site voldoet aan de wetgeving van het land van waaruit hij inlogt op de site. Het is hem niet toegestaan de site te gebruiken in strijd met de beroepsethiek of de wettelijke en reglementaire voorschriften die van toepassing zijn in het land van waaruit hij inlogt op de site. De uitgever of enige andere partij die betrokken is bij de ontwikkeling en de exploitatie van deze site kan derhalve in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van inbreuk op de wetgeving van het land waar de site gebruikt wordt.

 

8. COOKIES

Wat is een cookie?

Een “cookie” is een bestand dat geïnstalleerd wordt op uw hardware zodat informatie opgeslagen wordt over uw surfgedrag op onze website (inloggegevens, bezochte pagina’s, enz...).

 

Welke cookies worden door CORUM AM gebruikt?

De cookies die wij gebruiken verbeteren uw online beleving en ervaring. Dit zijn met name de volgende cookies:

· Cookies die ons meer inzicht bieden in het gebruik van onze site door onze bezoekers, zodat wij onze dienstverlening voortdurend kunnen verbeteren

· Cookies waarmee onze partners hun bezoekers gemakkelijker naar onze site kunnen leiden en hun online beleving en ervaring kunnen verbeteren

· De via onze site door derden verspreide cookies - De belangrijkste derden die gebruik maken van cookies tijdens uw bezoek aan onze site, zijn Google en onze mediapartners

· Google - CORUM AM maakt gebruik van Google Analytics™, een door Google Inc. geleverde analysedienst van websites. Google Analytics™ maakt gebruik van cookies om ons te helpen het gebruik van de site door onze gebruikers te analyseren en statistieken op te stellen.

· Onze mediapartners - CORUM AM is samenwerkingsverbanden aangegaan met mediasites, zodat de bezoekers van die sites kennis kunnen maken met CORUM AM en de door ons geboden diensten. Om een soepele overgang mogelijk te maken tussen de sites van onze partners en die van ons, wordt gebruik gemaakt van cookies.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen met betrekking tot cookies?

U kunt cookies op verschillende manieren beheren. Via de instellingen van uw apparaat kunt u uw manier van webbrowsen en de voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen.

U kunt uw cookie-instellingen op elk moment wijzigen, op de hieronder beschreven manieren.

 

De keuzes die uw browser biedt

U kunt uw browser zodanig configureren dat cookies op uw hardware opgeslagen worden, of dat ze ofwel systematisch, ofwel afhankelijk van hun herkomst geblokkeerd worden.

 

Hoe kunt u uw instelling veranderen afhankelijk van de browser die u gebruikt?

Elke browser heeft zijn eigen configuratiemogelijkheden voor het beheer van cookies. Dit wordt meestal in het hulpmenu van uw browser beschreven:

· Voor Internet Explorer™: open het menu “Extra” en selecteer vervolgens de optie “Internetopties”; klik op het tabblad “Privacy” en kies vervolgens in het tabblad “Geavanceerd” het gewenste niveau.

· Voor Firefox™: open het menu “Extra” en selecteer vervolgens “Opties”; klik op het tabblad “Privacy en beveiliging” en kies vervolgens in het menu “Cookies en websitegegevens”. Kies daarna de gewenste optie.

· Voor Chrome™: Klik op het menu “Chrome” in de menubalk van de browser; selecteer “Instellingen”; klik op “Geavanceerd”, klik in het gedeelte “Privacy en beveiliging” op “Instellingen voor content”, wijzig in het gedeelte “Cookies” de instellingen voor het beheer van cookies.

· Voor Safari™: kies “Safari > Voorkeuren” en klik vervolgens op “Privacy”; kies in het gedeelte “Cookies en websitedata” de gewenste opties.

 

9. EIGENDOM VAN DE SITE EN DE CONTENT DAARVAN

9.1. Bescherming van de content van de site

Alle intellectuele eigendomsrechten op de site en de inhoud daarvan (hierna de “content” genoemd), met name bestaande uit teksten, databases, software, applicaties, slideshows, logo’s, afbeeldingen, tekeningen en grafieken, zijn het eigendom van de uitgever of derden die de uitgever toestemming verleend hebben daar gebruik van te maken.

Alle content valt dan ook onder de bescherming van de Franse en internationale wetgeving, en indien van toepassing onder het auteursrecht, het ontwerp- en modellenrecht, het merkenrecht en het databankrecht.

De op de site vermelde namen en merken zijn door de uitgever of diens rechthebbenden gedeponeerde merken. Reproductie, nabootsing of in bredere zin ieder gebruik van deze merken is verboden.

 

9.2. Gebruik van de site

Deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en privégebruik van de gebruiker. De uitgever verleent dan ook uitsluitend toestemming aan de gebruiker om de site te bekijken.

Elk ander gebruik (met name reproductie, weergave, wijziging, aanpassing, verspreiding voor commerciële doeleinden, al dan niet met winstoogmerk) is streng verboden, behalve met de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Daar de uitgever producent en eigenaar is van de gehele databases die zich op de site bevinden of daarvoor gebruikt worden of een deel daarvan, is het bovendien streng verboden om bijvoorbeeld de content van de databases van de site geheel of gedeeltelijk uit te lichten of te gebruiken.

 

9.3. Hyperlinks

Het is niet toegestaan rechtstreekse links naar documenten of pagina’s van de site te plaatsen, behalve met voorafgaande toestemming van de uitgever.

 

10. DIVERSE BEPALINGEN

10.1. Vertaling

De Nederlandse vertaling of naar welke andere taal ook van de voorwaarden wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en de Franse versie prevaleert de Franse versie en is alleen deze versie bindend tussen de partijen en beheerst de betrekkingen met de uitgever.

 

10.2. Klachten

Klachten of meldingen van eventueel misbruik of schending van intellectuele eigendomsrechten dienen schriftelijk ingediend te worden op het volgende adres: [email protected]

 

10.3. Toepasselijke wet en bevoegdheid

De site is ontworpen in Frankrijk en wordt gehost in Frankrijk. De voorwaarden vallen onder de Franse wet.

In geval van geschillen over de toepassing of de uitleg van de voorwaarden of in bredere zin het gebruik van de site door natuurlijke of rechtspersonen, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd zijn, zelfs als er meerdere verweerders zijn of in geval van oproeping in vrijwaring.

 

11. PERSOONLIJKE ACCOUNTS

11.1. Beveiligde toegang tot de accounts

Er is een persoonlijke account voor financiële beleggingsadviseurs die een samenwerkingscontract met de beheermaatschappij of een gemachtigde intermediair ondertekend hebben, evenals een persoonlijke account (hierna “persoonlijke account” genoemd) voor de houders van SCPI-aandelen die toegankelijk is via een unieke login en een persoonlijk wachtwoord. Wanneer de partner of aandeelhouder (hierna de “ingeschreven gebruiker” genoemd) voor het eerst inlogt op zijn account, registreert hij zich met zijn e-mailadres, zijn van tevoren door de beheermaatschappij CORUM AM verstrekte login (hetzelfde als het klantnummer) en zijn postcode.

Daarna kan hij zijn wachtwoord wijzigen en dit bewaren voor later gebruik. De samenhang tussen de login en de postcode wordt voorafgaand aan iedere opening van een account gecontroleerd.

Wanneer een gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, kan hij door middel van een speciale en gelijksoortige procedure als bij de eerste verbinding opnieuw inloggen. De gebruiker wordt vervolgens verzocht zijn wachtwoord te veranderen.

De wachtwoorden worden rechtstreeks bij het hostingbedrijf van de website bewaard. Zij worden in geen geval beheerd door de maatschappij, zodat zij in alle veiligheid bewaard worden.

 

11.2. Toegankelijke content

Het persoonlijk account voor aandeelhouders bevat (onder andere) de volgende informatie en gegevens:

• Persoonlijke gegevens en postadres van de aandeelhouder;

• Mutaties en saldo van zijn portefeuille;

• Per periode uitgekeerd dividend.

 

Elke aandeelhouder - ingeschreven gebruiker - kan via zijn account zijn op naam gestelde aandelencertificaat of -certificaten downloaden.

Het persoonlijk account voor samenwerkende beleggingsadviseurs bevat de volgende informatie en gegevens:

• Persoonlijke gegevens en postadres van de partner;

• Details van zijn cliëntenportefeuille;

• Hoogte van de maandelijks ontvangen commissies.

 

Iedere partner - ingeschreven gebruiker - kan via zijn account het maandoverzicht van zijn commissies downloaden.

Merk op dat op de site nooit online SCPI-aandelen te koop aangeboden worden.

Het is echter mogelijk ons via de contactrubriek een verzoek om informatie te sturen of een voorgedrukt inschrijfformulier in te vullen dat als PDF-bestand gegenereerd wordt. De cliënt dient dit formulier vervolgens af te drukken, te ondertekenen en de originele versie daarvan naar de beheermaatschappij te sturen waar het in behandeling genomen wordt. De beheermaatschappij behoudt zich het recht voor de door haar ontvangen online ingevulde aanvragen te weigeren op grond van de van kracht zijnde wetgeving en de controles die zij dient uit te oefenen, met name in het kader van het aangaan van nieuwe klantbetrekkingen en de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 

11.3 Waarschuwingen

De ingeschreven gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gegevens waarmee hij kan inloggen op zijn persoonlijke account. Hij dient dan ook alle nodige maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens tegen inbreuken te beschermen.

CORUM AM streeft ernaar de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten inzake de kwaliteit van de informatie die wordt verstrekt op de persoonlijke accounts. Het kan echter bij hoge uitzondering en buiten de wil van CORUM AM om voorkomen dat de persoonlijke accounts onjuiste of onnauwkeurige informatie, omissies of buiten de wil van CORUM AM om gepubliceerde gegevens bevatten.

CORUM AM vestigt met name de aandacht op het feit dat de op de site openbaar gemaakte gegevens uitsluitend ter informatie verstrekt worden, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie. Alleen de op papier verzonden maand-, kwartaal- en jaaroverzichten hebben bewijskracht tussen CORUM AM en haar partners of aandeelhouders. De persoonlijke accounts zijn niet bedoeld om financiële transacties van welke aard ook (koop-/verkooporders, inschrijving, enz.) online uit te voeren.

De ingeschreven gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie die hem ter beschikking gesteld wordt. Hij wordt verzocht deze informatie verstandig te gebruiken en aan zijn eigen oordeel te onderwerpen.

Het gebruik van de persoonlijke accounts valt dan ook uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de ingeschreven gebruikers.

Derhalve kunnen CORUM AM, de bedrijven waarmee zij samenwerkt, haar medewerkers of enige andere partij die betrokken is bij de ontwikkeling en de exploitatie van de persoonlijke accounts niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de toegang, het gebruik, ook gedeeltelijk, en de interpretatie van de informatie op deze Site.

 

11.4 Uitschrijving en verwijdering van accounts

Ingeschreven gebruikers kunnen zich laten uitschrijven volgens de aanwijzingen die daartoe verstrekt worden in hun persoonlijke accounts.

In geval van schending van deze voorwaarden behoudt CORUM AM zich het recht voor de toegang van de ingeschreven gebruiker tot zijn persoonlijke account eenzijdig en zonder voorafgaand bericht op te schorten, te beperken of tijdelijk dan wel definitief te weigeren. In dat geval kan de betreffende ingeschreven gebruiker geen aanspraak maken op enige vergoeding in geval van een vergissing van CORUM AM.